Om oss

Narvik ungdomsskole

Narvik ungdomsskole flyttet inn i nytt skolebygg fra oppstart skoleåret 2020. I tilknytning til skolen har vi Flerbrukshall og turnhall og aktivitetsskolegård. Skolen ligger i nær tilknytning til Gulbrandson park.

Skolen har ca 600 elever og ca 100 ansatte. Elevene er fordelt i ulike soner for både 8.,9. og 10 årstrinn. Vi har forsterket enhet for funksjonshemmede elever ( Tøtta) og internasjonal klasse (INTK) for elever med annet morsmål.


Organisering av skolen

Skolen er organisert i tre trinn, ett 8. , ett 9. og ett 10. trinn med hver sin inspektør og Fagveileder for spesialundervisning. I tillegg har vi forsterket enhet med elever med funksjonsnedsetting og en internasjonal klasse.

Trinnene har midttimer til ulike tider- 8. og 10. trinn er ute samtidig- og 9. trinn til annen tid. Skolemåltidet er organisert med 20 minutter avsatt tid til mat. På 8. trinn spiser elevene i eget klasserom med en voksen. På 9. og 10. trinn kan elevene spise i Aulaen eller på et åpent klasserom med voksne tilstede. I de små friminuttene på 10 minutter er elevene ute. Klasserommene er stengt i alle friminutt.Visma flyt skole

Alle skolene i Narvik kommune har som dere sikkert allerede kjenner til fått nytt skoleadministrativt system i løpet av foregående skoleår. Vi ber om at alle foresatte logger seg inn HER eller via Narvik ungdomsskole sin hjemmeside og sjekker at all informasjon om deres barn og dere selv stemmer. Dette gjelder navn, adresser, telefon, e-post o.l. og korrigerer hvis det er endringer.

I tillegg må dere samtykke i diverse informasjon og reglementer. Dette finner dere på forsiden når dere logger inn i Visma Flyt skole og trykker “Samtykke”.

Visma flyt skole er kommunikasjonskanalen med skolen og lærerne. All mailkorrespondanse skal gå gjennom Visma Flyt skole. I tillegg er det mulig å kommunisere pr telefon, brev pr post eller i avtalte møter.

Nulltoleranse mot mobbing

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Viser til udirs link https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/aktivitetsplikt/ for nærmere informasjon om skolens plikter og elevenes rettigheter

Vi ser frem til det nye året og et fortsatt godt samarbeid med alle foresatte. Trenger dere å komme i kontakt med noen av oss som jobber her finner dere kontaktinformasjon på skolens hjemmeside under fanen OSS. Vi er sertifisert som Olweusskole og jobber systematisk for et godt og inkluderende skolemiljø.

Foto: Rune Dahl Bildekarusell fra Narvik ungdomsskole