Om oss

Narvik ungdomsskole

Narvik ungdomsskole flyttet inn i nytt skolebygg fra oppstart skoleåret 2020. I tilknytning til skolen har vi Flerbrukshall og turnhall og aktivitetsskolegård. Skolen ligger i nær tilknytning til Gulbrandson park.

Skolen har ca 420elever og ca 70ansatte pr.01.08.20. Elevene er fordelt i ulike soner for både 8.,9. og 10 årstrinn. Vi har forsterket enhet for funksjonshemmede elever og internasjonal klasse for elever med annet morsmål.


Endringer i skolehverdagen

Dagsrytmen er endret. Vi ønsker at elevene skal ha et godt tilbud i pausene under skoledagen og har derfor styrket inspeksjonen. Dette medfører at spisetid foregår klassevis fra 10.50 - 11.10 hver dag sammen med en voksen ansatt. Vi oppfordrer alle til å ha med matpakke hver dag.


Vi vil styrke aktivitetstilbudet utendørs og innendørs med tilrettelagte aktiviteter for elevene i midttimen. Dette er bl.a:

  • Basketkurver på eget område

  • Mulighet for volleyball på eget område

  • Ballbingetid etter oppsett og nye nett til målene.

  • To nye bordtennisbord

  • Oppsett av to dartspill

  • Åpen mediatek

  • Aktivitet med musikk to ganger i uken.

  • Aktivitet i gymsal

  • Noen klasserom åpnes for ulike inneaktiviteter som sjakk, programmering, brettspill bl.a.

  • Organiserte aktiviteter ute


Visma flyt skole

Alle skolene i Narvik kommune har som dere sikkert allerede kjenner til fått nytt skoleadministrativt system i løpet av foregående skoleår. Vi ber om at alle foresatte logger seg inn HER eller via Narvik ungdomsskole sin hjemmeside og sjekker at all informasjon om deres barn og dere selv stemmer. Dette gjelder navn, adresser, telefon, e-post o.l. og korrigerer hvis det er endringer.

I tillegg må dere samtykke i diverse informasjon og reglementer. Dette finner dere på forsiden når dere logger inn i Visma Flyt skole og trykker “Samtykke”.

Visma flyt skole er kommunikasjonskanalen med skolen og lærerne. All mailkorrespondanse skal gå gjennom Visma Flyt skole. I tillegg er det mulig å kommunisere pr telefon, brev pr post eller i avtalte møter.

Svømming og kroppsøving

Skolens svømmeopplæring foregår på Idrettens hus og er lagt mot slutten av dagen siden vi må gå mellom skolen og idrettens hus. Disse timene er lagt til fredagene og klassene vil veksle på å benytte hallen etter egen oppsatt plan. Kompetansemålene for ungdomstrinnet dreier seg om å kunne livredning i tilknytning til vann. I tillegg kommer videreutvikling av egne svømmeferdigheter og kunne svømme en lengre distanse.

Kroppsøving for 8. klassetrinn er i størst mulig grad lagt til Narvik ungdomsskole. 9. og 10. klassetrinn vil i hovedsak få opplæringen på Idrettens hus. Dette er vi nødt å gjøre pga. av for liten kapasitet i skolens gymsal. Kroppsøving i Idrettens hus er lagt til slutten av skoledagen slik at man slipper å gå tur retur skolen.

For alle trinnene vil deler av undervisningen i kroppsøving foregå utendørs både i høst- og i vårhalvåret.

Nulltoleranse mot mobbing

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Viser til udirs link https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/aktivitetsplikt/ for nærmere informasjon om skolens plikter og elevenes rettigheter

Vi ser frem til det nye året og et fortsatt godt samarbeid med alle foresatte. Trenger dere å komme i kontakt med noen av oss som jobber her finner dere kontaktinformasjon på skolens hjemmeside under fanen OSS.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Foto: Rune Dahl Bildekarusell fra Narvik ungdomsskole